17x65等于

解:27x65等于( 1755 ) ∵已知需求出27x65等于多少 A * (B + C)= A * B + A * C 27 x 65 = 27 *(60 + 5) = 27 * 60 + 27 * 5 = 1620 + 135 = 1755 答:27x65等于1755

51+x=65-x2x=65-51 x=14/2 x=751+7=65-7

77*65=5005 验算:65*77=5005 竖式和验算如图所示:

解:13x+ 65=16913x=169-6513x=104 x=104÷13 x=8

180*65=11700 ~回答完毕~ ~\(^o^)/~祝学习进步~~~

64*65等于(4160);64*65=4160

13x=65 解 x=65÷13 x=5

576*65=288*2*65=288*130=288*(125+5)=288*125+288*5=36000+1440=37440

15x+65=20x20x-15x=655x=65 x=65/5=13 如有帮助请采纳,如对本题有疑问可追问,Good luck!

解:102*65等于( 6630 ) ∵已知需求出102*65等于多少 X * (Y + Z)= X * Y + X * Z ∴102 * 65 = (100 + 2)* 65 = 100 * 65 + 2 * 65 = 6500 + 130 = 6630 答:102*65等于6630

相关文档

27减17x等于13.4
根号65等于
65千克等于多少斤
根号65化简等于多少
65mm等于多少厘米
65万港币等于多少人民币
17x203简便计算
17x3
17x是方程吗
27-17x 13.4解方程
27一17x二13.4
17x35分15约分 fen
153乘51乘65
27x18的竖式
27x65的竖式
37x24 63x24简便
65列计算
37 24的竖式计算
27x26的竖式怎么写
37x24一24x17
27x24的竖式计算
37x24 37x76简便计算
27x14竖式过程
37x24竖式计算
62x24 37x24用简单算法
32乘62的竖式怎么列
40x24的简便方法
69 98列竖式的过程
12x24的竖式怎么写
24乘以506图片
xmlt.net
nwlf.net
rprt.net
knrt.net
xcxd.net
电脑版